To My Cutést Wifé, Who Is My Lifé, This Téddy Béâr

To My Cutést Wifé,
Who Is My Lifé,
This Téddy Béâr Is  Sign,
Thât You Will Bé Forévér Miné..?
Hâppy Téddy Béâr Dây

By | 2017-11-23T12:40:00+00:00 November 23rd, 2017|Teddy Day Whatsapp Status|0 Comments