My Mothér Gävé Mé Lots of Téddiés in my Childhood, Büt

My mothér gävé mé lots of
Téddiés in my childhood,
Büt in my yoüng ägé,
I äm giving my äll téddiés
To yoü, so cäré thém äll inclüding mé.
Happy Teddy Day ..!!

By | 2017-11-23T12:43:32+00:00 November 23rd, 2017|Teddy Day Whatsapp Status|0 Comments