Akal Ayyaar Hai Sau Bhesh Bana Leti Hai

“Akal Ayyaar Hai Sau Bhesh Bana Leti Hai,
Ishq Bechara Na Mulla Hai Na Zahid Na Hakeem.”

By | 2017-09-25T04:38:06+00:00 September 25th, 2017|Allama Iqbal|0 Comments